11. 5. 2016  –  MUDr. Gabriela Pavleová, PhD., MPH

Dobre vyvinutý a zdravý mliečny chrup pripravuje podmienky pre fyziologickú výmenu zubov a harmonický vývoj stáleho chrupu. Základným predpokladom pre dobrý stav dočasného chrupu je pravidelná starostlivosť, ktorá zahŕňa prevenciu a prípadnú liečbu už po prerezaní prvých mliečnych zubov. Hlavnú úlohu tu zohráva spolupráca rodičov. Dôsledná rodičovská starostlivosť má veľký význam pri vytváraní správnych návykov, ktoré sú najdôležitejšie najmä v prvých rokoch života dieťaťa.

Niekoľko zásad starostlivosti o detský chrup

  • Dôležité je dbať na zdravú výživu a správne stravovacie návyky dieťaťa.
  • Čo najskôr naučiť dieťa piť z detského pohárika.
  • Rodič má začať čistiť mliečne zuby už pri prerezaní a vytvoriť návyk čistenia zubov.
  • V 1. roku života má dieťa absolvovať preventívnu prehliadku u zubného lekára, do 18. roku má navštevovať svojho zubného lekára pravidelne 2-krát ročne.
  • V 6. roku života dieťaťa sa prerezáva prvý trvalý zub – šestorka, nachádza sa za posledným mliečnym zubom; je možnosť zapečatenia žuvacej plôšky ako preventívneho opatrenia.
  • Do 8. roku života dieťaťa má rodič dočisťovať chrup svojho dieťaťa.
  • Pri hre (najmä športe) sú deti ohrozené úrazmi, pričom často bývajú postihnuté predné zuby – je preto potrebné používať ochranné dlahy.
  • Treba dbať na to, aby dieťa dýchalo nosom.

Význam pravidelných návštev dieťaťa s rodičmi v zubnej ambulancii je ďalekosiahly. Návyk na prostredie v zubnej ambulancii, kontakt so zubným lekárom a nebolestivé vyšetrenie zabezpečia ďalšiu spoluprácu dieťaťa. Diagnostika začínajúcich kazov umožňuje včasné terapeutické riešenie, čím sa zabráni rozvoju následkov a komplikácií. Kontakt s rodičmi umožní motiváciu a spoluprácu pri domácej starostlivosti.

https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2013_06/Prevencia_u_deti_v_zubnom_lekarstve.aspx?did=3&sdid=25&tuid=0&page=full&